Ekonomisk ordlista

Vad är ett blancolån, hur fungerar en skuldsanering och vad är skillnaden mellan ett smslån och en kontokredit? Svaren får du i vår privatekonomiska ordlista där reder vi ut de vanligaste ekonomiska termerna och begreppen inom ekonomi, lån och sparande.
  A

  Administrativ avgift för kontoövervakning
  En avgift som tas ut för hantering av händelser på kontot, som till exempel försenad betalning.

  Aktie
  En aktie är en ägarandel i ett företag, vilket ger innehavaren en del av företagets tillgångar och vinst, i den utsträckning som ägarandelen tillåter. När du köper en aktie, blir du delägare i företaget och får rätt till en del av dess vinst, ofta uttryckt som utdelning. Aktier handlas på börsen, och deras pris påverkas av en mängd faktorer, inklusive företagets finansiella hälsa, marknadstrender och ekonomiska nyheter.

  Aktiebelåning
  Aktiebelåning är en process där en investerare använder sina aktier som säkerhet för att få ett lån från en bank eller en annan finansiell institution. Genom att belåna sina aktier kan investeraren få tillgång till kontanter utan att behöva sälja sina aktier.

  Aktiehandel
  Aktiehandel innebär köp och försäljning av aktier, som är andelar i ägandet av ett företag, på en aktiemarknad eller börs. Investerare köper aktier i hopp om att deras värde ska öka över tid, vilket ger dem möjlighet att sälja aktierna till ett högre pris och därigenom göra en vinst. Aktiehandel kan också innefatta att dra nytta av utdelningar, som är en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna.

  Amortering
  Processen att betala av på en skuld över tid.

  Amorteringsfri period
  En tidsperiod där avbetalning på lån inte krävs.

  Amorteringskrav
  Krav på hur mycket som måste amorteras på ett lån. Läs mer om hur amorteringskravet fungerar.

  Amorteringsplan
  En detaljerad plan som beskriver metoderna och tidsschemat för att återbetala ett lån. Lär mer om amorteringsplan här.

  Amorteringstid
  Den period under vilken avbetalning på skulden sker.

  Annuitetslån
  Ett lån där den totala månatliga betalningen, inklusive ränta och amortering, är konstant under hela återbetalningstiden. Läs mer om annuitetslån

  Anställningsformer och lån
  Olika anställningstyper som påverkar lånemöjligheter.

  Autogiro
  Automatisk dragning av återkommande betalningar från bankkonto.

  Avbetalning
  Delbetalning av en skuld under en bestämd tidsperiod. Läs mer om avbetalning i vår artikel om köpa på avbetalning

  Aviseringsavgift
  Avgift för utskick av faktura.

  Avkastning
  Vinsten från en investering.

  B

  Bankdag
  Arbetsdag för banker, vanligtvis måndag till fredag.

  Bankränta
  Räntesatsen som banker erbjuder.

  Banksekretess
  Bankens skyldighet att hålla kundinformation konfidentiell.

  Belåningsgrad
  Detta avser proportionen mellan storleken på ditt bostadslån och bostadens marknadsvärde. Du kan beräkna belåningsgraden genom att dividera lånebeloppet med bostadens marknadsvärde. Den maximala belåningsgraden tillåten är 85% av bostadens värde.Läs mer om vad belåningsvärde är och hur man räknar ut den.

  Betalningsanmärkning
  En registrering av obetald skuld. Läs mer i artikeln Så undviker du att få en betalningsanmärkning.

  Betalningsansvar
  Låntagarens ansvar för återbetalning av lån.

  Betalningsfri månad
  Möjlighet att inte betala av på lån under vissa månader.

  Betalningsförmåga
  Förmågan att betala skulder baserat på inkomst och utgifter.

  Betalningsorder
  Används vid samling av lån och krediter.

  Betalningspåminnelse
  En betalningspåminelse är en påminnelse om att betala en förfallen skuld.

  Betalningsskydd
  Försäkring som täcker lån vid oförutsedda händelser.

  Bilförsäkring
  En bilförsäkring är en försäkring som skyddar bilen mot skador och olyckor.

  Billån
  Ett billån är ett lån för bilköp med bilen som säkerhet.

  Bindningstid
  När du väljer att låsa räntan på ditt bolån för en specificerad period, refererar detta till bindningstiden.

  Blancolån
  Lån utan säkerhet, blancolån är även känt som konsumtionslån eller privatlån.

  BNP
  BNP, eller bruttonationalprodukt, är ett ekonomiskt mått som representerar det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett lands gränser under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. BNP används som en indikator på ett lands ekonomiska storlek och hälsa. Den mäter den totala ekonomiska outputen och används ofta för att jämföra ekonomisk prestation mellan olika länder eller över tid inom ett land.

  Boendekostnad
  Total kostnad för boende, inklusive drift, amorteringar och räntor.

  Bolån
  Lån för bostadsköp, vanligtvis med bostaden som säkerhet. Läs mer om bolån här.

  Bolånekalkyl
  Beräkning för att fastställa den månatliga kostnaden för ett bolån, baserat på faktorer såsom bostadens pris, driftkostnader, storleken på kontantinsatsen, återbetalningstid, räntesats och eventuella amorteringskrav.

  Bolåneskydd
  Detta skydd innefattar två olika försäkringar som stödjer betalning av bolånet vid oväntade händelser som olyckor, sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall. Dessa försäkringar är Bolåneskydd Liv och Bolåneskydd Inkomst, och du kan välja att teckna en eller båda.

  Bolånetak
  En begränsning där bankerna inte tillhandahåller lån som överstiger 85% av bostadens marknadsvärde.

  Bolåneränta
  Avgiften som låntagaren betalar till banken för att låna pengar till en bostadsköp. Läs mer om hur du prutar på din bolåneränta.

  Borgen
  Åtagande att betala någon annans skuld. Läs mer i artikeln Vad menas med att gå i borgen

  Borgensman
  Person som garanterar betalning av annans lån.

  Borgenär
  Person eller företag som lånar ut pengar.

  Bottenlån
  Bostadslån med säkerhet i bostaden.

  Bruttolön
  Lön före skatt.

  Budget
  Plan över inkomster och utgifter. Läs mer om hur du gör en budget.

  Bunden ränta
  Ränta som är fast under en bestämd period, motsats till rörlig ränta.

  Byggnadskreditiv
  En byggnadskreditiv är en speciell form av kredit som används för finansiering av byggprojekt, som till exempel uppförande av nya hus eller större renoveringar. Det fungerar som en löpande kredit där låntagaren kan dra på medel upp till en viss gräns under byggprocessens gång, istället för att få hela lånebeloppet utbetalt på en gång.

  Båtlån
  Lån för att finansiera köp av båt.

  C

  Clearingnummer
  Clearingnummer, bestående av fyra eller fem siffror, finns i början av många svenska bankkontonummer och identifierar banken där kontot är registrerat.

  D

  Delad ekonomi
  Ekonomisk uppläggning där individer delar kostnader men behåller egna inkomster.

  Denuntiation
  Meddelande vid överföring av lån till ny borgenär.

  Driftskostnad
  Kostnader för att driva en bostad eller fastighet.

  Dröjsmålsränta
  Ränta som betalas vid sen betalning av skuld. Lär dig mer om dröjsmålränta

  E

  Effektiv ränta
  Total kostnad för lån inklusive alla avgifter och räntor omvandlad till en årlig räntesats. Läs mer om effektiv ränta.

  Ekonomi
  Hantering av inkomster, utgifter och budget för en individ eller organisation.

  Energideklaration
  Denna deklaration ger en översikt över byggnadens energianvändning. Alla bostadsköpare har rätt att ta del av denna information som måste tillhandahållas av bostadens ägare.

  Energilån
  Ett energilån är ett speciellt lån som syftar till att finansiera förbättringar eller projekt relaterade till energieffektivitet i en fastighet. Det kan inkludera investeringar som installation av solpaneler, byte till energieffektiva fönster, isolering av huset, eller installation av värmepump. Syftet med dessa lån är att uppmuntra husägare att genomföra åtgärder som minskar energiförbrukningen och stödjer miljövänliga initiativ.

  Existensminimum
  Minsta belopp som får behållas vid utmätning eller skuldsanering. Läs mer om existensminimum.

  F

  Factoring
  Factoring eller fakturabelåning är en finansieringsmetod där företag använder sina utestående fakturor som säkerhet för att få ett lån. I detta arrangemang "säljer" företaget sina fakturor till en långivare och får i utbyte en stor del av fakturans värde som ett lån. Långivaren betalar ut en viss procentandel av fakturans totala belopp till företaget direkt, och sedan resten (minus en avgift eller ränta) när kunden betalar fakturan.

  Fakturabelåning
  Se Factoring.

  Faktura
  Betalningsbegäran för en köpt produkt eller tjänst.

  Finansiering
  Processen att skaffa kapital för olika ändamål.

  Fond
  En fond är en typ av investeringsprodukt som samlar kapital från många investerare för att gemensamt investera i ett diversifierat urval av värdepapper, som aktier, obligationer, eller andra finansiella instrument. En fond förvaltas av professionella fondförvaltare som tar beslut om vilka tillgångar fonden ska investera i, baserat på fondens specifika mål och investeringsstrategi. Genom att investera i en fond kan investerare få tillgång till en bredare och mer diversifierad portfölj än vad de kanske skulle kunna skapa på egen hand. Fonder erbjuder också fördelen av professionell förvaltning och enkelhet i och med att investeraren inte behöver köpa och sälja enskilda värdepapper själv.

  Fondrobot
  En fondrobot, även känd som en digital rådgivare, är en automatiserad plattform som erbjuder investeringstjänster med hjälp av algoritmer och artificiell intelligens. Användare matar in information om sina investeringsmål, risktolerans och ekonomiska förhållanden, och fondroboten skapar därefter en anpassad investeringsportfölj, vanligtvis bestående av olika fonder, som ETF:er eller indexfonder. Fondrobotar är kända för att erbjuda en kostnadseffektiv och tillgänglig lösning för investeringar, eftersom de ofta har lägre avgifter än traditionell finansiell rådgivning.

  Forex Trading
  Forex trading, eller valutahandel, är processen att köpa och sälja valutor på den internationella valutamarknaden. Traders spekulerar i valutapar, till exempel USD/EUR, med målet att tjäna pengar på förändringar i valutakurser. Valutamarknaden är världens största finansiella marknad och är öppen dygnet runt på vardagar, vilket ger handlare möjlighet att reagera på globala ekonomiska händelser och nyheter.

  Fordonslån
  Lån för att finansiera fordon som bilar och båtar.

  Fullmakt
  Behörighet att agera för någon annans räkning.

  Företagslån
  Lån avsedda för företag. Läs mer och jämför företagslån.

  Förfallodatum
  Slutdatum för betalning av faktura eller lån.

  Försäkringar
  Försäkringar är en riskhanteringsteknik som innebär att en individ eller organisation (försäkringstagaren) betalar en premie till ett försäkringsbolag för att skydda sig mot potentiella ekonomiska förluster eller skador på egendom, person eller annat angivet intresse. I händelse av en specifik förlust eller skada som täcks av försäkringsavtalet, har försäkringstagaren rätt till ersättning eller skadestånd från försäkringsbolaget.

  Förtidslösen
  Möjlighet att betala av lån i förtid.

  G

  Gemensam ekonomi
  Ekonomisk uppläggning där alla inkomster och utgifter delas lika i ett hushåll.

  Grundavdrag
  Skatteavdrag som minskar beskattningsbar inkomst.

  Gröna lån
  Gröna lån är en typ av finansiering som är avsedd specifikt för miljövänliga och hållbara projekt. Dessa lån erbjuds ofta till förmånligare villkor, som lägre räntor eller fördelaktiga återbetalningsvillkor, för att stimulera investeringar i projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet.

  Gå i borgen
  Åtagande att betala någon annans skuld. Läs mer om gå i borgen

  Gåvobrev
  Juridisk handling vid överlåtelse av gåvor, som pengar eller fastigheter.

  Gäldenär
  Person som är skyldig pengar; se kredittagare.

  H

  Handpenning
  Förskottsbetalning vid köp av bostad.

  Handpenningslån
  Detta är ett kortfristigt lån för att betala handpenningen, vanligtvis 10% av köpesumman, som erläggs vid undertecknandet av köpekontraktet. Mer om handpenningslån.

  Helglån
  Ett helglån är en typ av kortfristigt lån som kan ansökas om och ofta beviljas under helger. Detta skiljer sig från traditionella banklån som vanligtvis behandlas under vanliga arbetsdagar. Helglån är ofta mindre i storlek och är avsedda att snabbt tillhandahålla finansiering för akuta eller oväntade utgifter som kan uppstå under helgen.

  Hemförsäkring
  En hemförsäkring är en försäkring som erbjuder skydd för ditt hem och dina ägodelar. Den täcker vanligtvis skador orsakade av brand, vattenläckage, inbrott och vissa andra olyckor. Utöver det täcker den ofta personligt ansvar, rättsskydd samt reseskydd. Hemförsäkringen kan också ge ersättning vid tillfällig bostadslöshet om hemmet blir obeboeligt på grund av en skada.

  Hopbakslån
  Ett hopbakslån (samlingslån) är en lösning för att konsolidera dyra smålån och krediter till ett enda lån. Det förenklar hanteringen genom att ha en långivare och en räntesats istället för flera.

  Huvudlåntagare
  Person med primärt ansvar för lånets återbetalning.

  Huvudsökande
  Person som ansöker om lån som huvudlåntagare.

  Hypotekslån
  Ett hypotekslån är en typ av lån där låntagaren använder sin fastighet, vanligtvis en bostad eller ett hus, som säkerhet för lånet. Det innebär att långivaren, ofta en bank, har en säkerhet i fastigheten om låntagaren inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden.

  Högkostnadskredit
  Ett högkostnadskredit är en typ av lån som har exceptionellt höga räntor och avgifter. Denna typ av kredit är ofta karakteristisk för kortfristiga lån som snabblån eller sms-lån, där kostnaderna för lånet i relation till lånebeloppet och låneperioden kan vara mycket höga.

  I

  ID-kapning
  Bedrägeri där någon olovligen använder andras personuppgifter.

  Inbetalning
  Pengatransaktion till en annan part, som när man betalar till banken.

  Inflation
  Ökning av allmänna prisnivån som minskar penningvärde. Läs mer om inflation

  Inkasso
  Inkasso är ett förfarande där tredjepart hjälper till med indrivning av skulder.

  Inkassokrav
  Krav från inkassoföretag att en skuld måste betalas.

  Inkomstförsäkring
  Tilläggsförsäkring för komplettering av A-kassa. Läs mer om inkomstförsäkring.

  Inteckning
  Processen där en bostad registreras som säkerhet för ett bostadslån.

  Investeringssparkonto
  Sparkonto för investering i aktier och fonder. Läs mer om investeringssparkonto (ISK).

  J

  Juridisk person
  Ett begrepp som avser företag eller organisationer, som i vissa situationer kan agera som ägare av exempelvis en bostadsrätt.

  Jämförelseränta
  Den räntesats som används av banker för att beräkna ränteskillnadsersättningen vid inlösen av bundna lån, ofta baserad på räntor för statsobligationer, statslåneräntan eller liknande.

  K

  KALP
  KALP, eller Kvar Att Leva På, är det belopp som blir kvar för hushållet efter att alla räntekostnader, boendekostnader och levnadskostnader är betalda. En KALP-kalkyl görs innan ett lån beviljas för att säkerställa låntagarens återbetalningsförmåga.

  Kapitalförsäkring
  En kapitalförsäkring är en typ av sparform där insatta pengar förvaltas och ger avkastning under försäkringens löptid. Det unika med kapitalförsäkringen är att den kombinerar sparande med en försäkringskomponent. Inom ramen för försäkringen kan man välja att investera i exempelvis aktier, fonder eller andra finansiella instrument. Skatten på avkastningen betalas löpande av försäkringsbolaget, vilket skiljer sig från direktägt sparande där skatten betalas vid försäljning av tillgångar.

  Kapitalkostnad
  Total kostnad för ränta och amortering på lån.

  Kapitalskuld
  Återstående skuldbelopp.

  KIT
  En metod utvecklat av Konsumentguiden.se som mäter kreditgivares öppenhet och ärlighet mot sina kunder. Läs mer om Konsumentguidens Transparency Index (KIT).

  Kommunalskatt
  Skatt som betalas till kommunen och regionen.

  Konsumentkreditlagen
  Konsumentkreditlagen är en lag som reglerar kreditavtal mellan näringsidkare och konsumenter. Lagen omfattar olika typer av krediter, som privatlån, kreditkort, kontokrediter och avbetalningsköp. Den syftar till att skydda konsumenter genom att säkerställa tydlighet och transparens i kreditavtalen.

  Konsumentköplagen
  Konsumentköplagen är en lag i många länder som syftar till att skydda konsumenter vid köp av varor från företag. Den reglerar villkoren för köp, leverans och fel på varor samt ger konsumenter vissa rättigheter vid reklamation och ångerrätt.

  Konsumenttjänstlagen
  Konsumenttjänstlagen är en lag som skyddar konsumenter vid köp av tjänster. Den reglerar avtal mellan konsumenter och näringsidkare gällande tjänster, som till exempel reparationer, byggprojekt och olika former av servicearbeten. Lagen ställer krav på att tjänsten ska utföras fackmässigt och inom avtalad tid.

  Konsumtionslån
  Lån utan säkerhet för personligt bruk. Läs mer artikeln Vad är ett konsumtionslån.

  Kontantinsats
  Initial inbetalning vid lån med säkerhet. Läs mer om låna till kontantinsatsen.

  Kontoförande bank
  Banken där man har sitt konto.

  Kontokredit
  Kontokredit är en typ av kredit som ger en låntagare möjlighet att låna pengar upp till en viss gräns på ett löpande konto, ofta ett bankkonto. Användaren kan ta ut pengar upp till den beviljade kreditgränsen och betalar ränta endast på det belopp som används.

  Kredit
  Pengar utlånade med löfte om framtida återbetalning. Läs mer om kredit.

  Kreditbedömning
  Granskning av en låntagares återbetalningsförmåga.

  Kreditbelopp
  Se Kapitalskuld.

  Kreditgivare
  En aktör som erbjuder krediter, vilket kan vara en bank eller ett företag. Ett exempel är kreditkort, där företaget eller banken tillhandahåller krediter för inköp med ett återbetalningskrav.

  Kreditkort
  Betalkort med möjlighet till kredit. Läs mer om kreditkort.

  Kreditprövning
  Se Kreditbedömning.

  Kreditränta
  Se Ränta.

  Kredittagare
  Person som tar ett lån.

  Kreditupplysning
  Information om en persons eller företags kreditvärdighet. Exempel på kreditupplysningföretag är Bisnode, CreditSafe, UC och Safenode.

  Kreditvärdighet
  Bedömning av en persons förmåga att återbetala lån. Läs mer om kreditvärdighet.

  Kronofogden
  Myndighet som hanterar skuldärenden. Läs mer i vår artikel om Vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden.

  Kvarskatt
  Skuld för för lite betald skatt under året.

  Kyrkoavgift
  Kyrkoavgift eller kyrkoskatt är en avgift betald av medlemmar i Svenska kyrkan.

  Köpebrev
  Ett köpebrev är ett juridiskt dokument som bekräftar betalningen för en fastighet och bevisar ägaröverlåtelsen när det är undertecknat av båda parterna.

  Köpeskilling
  Det totala beloppet som köparen förväntas betala för att köpa en bostad.

  Körkortslån
  Ett körkortslån är en typ av lån som specifikt är avsett för att finansiera kostnaden för att ta ett körkort. Detta kan inkludera kostnader för teorilektioner, körlektioner, uppkörning och andra avgifter som är förknippade med körkortsprocessen. Dessa lån är vanligtvis riktade till unga vuxna eller personer som inte har ekonomiska medel att täcka kostnaden för ett körkort på egen hand. Körkortslån kan erbjudas av banker, kreditinstitut eller andra finansiella organisationer, och är avsedda att göra det möjligt för fler att få körkort, vilket kan vara en viktig faktor för tillgång till arbetsmarknaden och ökad mobilitet.

  L

  Lagfart
  Lagfarten är en stämpelskatt på 1,5 procent av köpesumman plus en avgift på 825 kronor, som betalas till Lantmäteriet.

  Likvidavräkning
  Likvidavräkningen detaljerar hur köpeskillingen fördelas, inklusive handpenning, eventuella övertagna lån och belopp som återstår att betala på tillträdesdagen, samt eventuella ytterligare kostnader som fastighetsskatt.

  Lån med betalningsanmärkning
  Ett lån med betalningsanmärkning är en typ av lån som erbjuds till individer som har en eller flera betalningsanmärkningar i sitt kreditregister. Dessa lån är utformade för att tillhandahålla finansiering till personer som annars kan ha svårt att få lån från traditionella banker eller kreditinstitut på grund av deras tidigare betalningshistorik.

  Lån med Bisnode
  Lån där kreditprövningen görs via Bisnode. Läs mer om Lån med Bisnode.

  Lån med Creditsafe
  Lån där kreditprövningen görs via Creditsafe. Läs mer om Lån med Creditsafe.

  Lån med låg kreditvärdighet
  Ett lån med låg kreditvärdighet är ett finansiellt lån som är avsett för personer som har en lägre kreditvärdighet. Detta innebär att låntagaren har en historik som indikerar en högre risk för att inte kunna betala tillbaka lånet, exempelvis på grund av tidigare missade betalningar, betalningsanmärkningar eller begränsad kredithistorik. På grund av den högre risken de representerar för långivaren, kan dessa lån ha högre räntor och strängare villkor jämfört med lån beviljade till personer med högre kreditvärdighet.

  Lån utan inkomst
  Ett lån utan inkomst är en typ av lån som erbjuds till personer som inte har en fast eller regelbunden inkomst. Detta kan inkludera arbetslösa, studenter, frilansare eller personer med tillfälliga anställningar som inte kan uppvisa en stabil inkomst. På grund av den ökade risken för långivaren brukar dessa lån ha högre räntor och striktare återbetalningsvillkor.

  Lån utan säkerhet
  Lån utan pant eller annan säkerhet. Läs mer om Lån utan säkerhet

  Lån utan UC
  Lån där kreditprövning görs utan användning av UC. Läs mer om Lån utan UC.

  Låneansökan
  Processen där en individ ansöker om lån från en bank eller annan finansiell institution.

  Låneavtal
  Ett juridiskt bindande dokument mellan låntagaren och långivaren. Avtalet specificerar villkoren för lånet, inklusive lånebeloppet, räntesatsen, återbetalningsplanen och eventuella avgifter eller sanktioner vid sen betalning.

  Lånefordran
  Det är det belopp som låntagaren är skyldig långivaren enligt låneavtalet. Det omfattar det ursprungliga lånebeloppet plus eventuell ränta och andra avgifter som har ackumulerats över tiden enligt villkoren i låneavtalet.

  Låneförmedlare
  Företag som jämför lån från flera långivare. Läs mer om Låneförmedlare.

  Lånelöfte
  Löfte från bank om beviljat bolån. Läs mer om Lånelöfte.

  Lånenummer
  Ärendenummer för ett lån.

  Låneskydd
  Försäkring för extra ekonomisk trygghet vid lån. Läs mer i artikeln Hur fungerar ett låneskydd.

  Långivare
  Person eller företag som lånar ut pengar.

  Låntagare
  Person eller företag som tar ett lån.

  Låntyper

  Löptid - Den totala återbetalningstiden för ett lån.

  M

  Marknadsvärde
  En uppskattning av en bostads värde, som kan baseras på en professionell värdering eller jämförelser med liknande fastigheter i området.

  Medlemslån
  Ett lån utan säkerhet, med en ränta förhandlad av till exempel ett fackförbund. Läs mer om medlemslån.

  Medlåntagare
  Person med sekundärt betalningsansvar för ett lån.

  Medsökande
  Ansöker om sekundärt betalningsansvar för ett lån.

  Mikrolån
  Ett litet lån, vanligen på några tusen kronor och oftast ett smslån eller en kontokredit.

  N

  Nettolön
  Lön efter skatter och avdrag.

  Nominell ränta
  Rörlig ränta för ett lån. Läs mer om Vad skillnaden är mellan nominell ränta och realränta

  Nystartslån
  Lån för att starta eget företag.

  O

  Omstartslån
  Ett omstartslån är ett lån som gör det möjligt för en ekonomisk nystart.

  P

  Pantbrev
  Ett pantbrev är ett juridiskt dokument som används i Sverige och representerar en säkerhet för ett lån som är taget med fast egendom (som till exempel ett hus eller en lägenhet) som pant.

  Peer-to-peer lån (P2P)
  Ett Peer-to-peer (P2P) lån är en form av lån där individer direkt lånar pengar till andra individer utan att involvera traditionella finansiella institutioner som banker. Detta sker ofta via online-plattformar som matchar låntagare med investerare som är villiga att låna ut sina pengar.

  Personupplysning
  Kreditupplysning på privatperson.

  Preskriptionslagen
  Preskriptionslagen är en lag som reglerar när ett krav (skuld eller en fordran) preskriberas, det vill säga när det inte längre är möjligt att kräva betalning.

  Privatleasing
  Leasing av bil eller maskin för privatpersoner. Läs mer om privatleasing.

  Privatlån
  Lån utan säkerhet för personligt bruk. Läs mer om privatlån.

  Procentenhet
  Skillnaden mellan procenttal.

  Påminnelseavgift
  Avgift för sen betalning.

  R

  Rak amortering
  Amortering med fast belopp per förfallodag.

  Recession
  Reccesion innbebär minskad ekonomisk tillväxt, ofta med ökad arbetslöshet.

  Referensränta
  Referensräntan är en grundläggande ränta som används som utgångspunkt för att beräkna räntor på olika typer av finansiella produkter och avtal. I Sverige är referensräntan ofta synonymt med Riksbankens reporänta, vilket är den ränta som Sveriges Riksbank tar ut för att låna ut pengar till bankerna. Denna ränta påverkar i sin tur räntan som bankerna erbjuder sina kunder på lån och sparande.

  Renoveringslån
  Ett renoveringslån är en typ av lån som specifikt avses för att finansiera renoveringsprojekt i en bostad. Det kan inkludera allt från mindre uppgraderingar till större ombyggnationer.

  Reporänta
  Riksbankens styrränta, påverkar marknadsräntor. Läs mer om reporänta och styrränta.

  Restskatt
  Skattesaldo efter årsdeklaration.

  Restskuld
  Kvarstående skuld, ofta i samband med billån.

  Ränta
  Kostnad för att låna pengar. Kan vara bunden eller rörlig.

  Ränta på ränta
  Effekt där sparande växer exponentiellt.

  Ränteavdrag
  En skattereduktion som tillåter minskning av skattebeloppet genom avdrag för betald ränta på lån, undantaget studielån.

  Räntefria lån
  Kredit utan ränta, ofta med andra kostnader.

  Räntelagen
  Regler för dröjsmålsränta.

  Räntepunkt
  En hundradels procent.

  Räntesats
  Procentuell ränta på en kapitalskuld.

  Ränteskillnadsersättning
  Avgift för tidigt inlösen av bundet lån.

  Rörlig ränta
  Ränta som kan förändras över tid.

  S

  Sambolagen
  När du och din partner flyttar ihop är det viktigt att känna till sambolagen, som reglerar bodelning vid separation. Till exempel, om din sambo flyttar in i din bostad blir den inte automatiskt samboegendom. Men om ni senare köper en gemensam bostad, kan den betraktas som samboegendom vid en separation och värdet delas lika. För att undvika att vissa tillgångar blir samboegendom bör ni som sambor reglera detta genom ett avtal.

  Samlingslån
  Lån för att konsolidera flera skulder. Läs mer om samlingslån.

  Seniorlån
  Bostadslån för pensionärer. Läs mer om seniorlån.

  Skatteåterbäring
  Återbetalning av för mycket betald skatt.

  Skuldebrev
  Avtal om penningskuld. Läs mer i artikeln Vad är skuldebrev och vad bör det innehålla.

  Skuldsanering
  Åtgärd för skuldsatta personer, leder till existensminimum i fem år. Läs mer om skuldsanering.

  Slutförfallodag
  Datum då lån är helt återbetalt.

  SMS-lån
  Kortfristiga lån med hög räntekostnad och höga avgifter. Läs mer om smslån och snabblån.

  Snabblån
  Kortfristigt lån, se SMS-lån.

  Solcellslån
  Ett solcellslån är en typ av finansiering som specifikt är avsedd för installation av solcellspaneler på en fastighet. Detta lån möjliggör för fastighetsägare att investera i solenergi utan att behöva betala hela kostnaden för installationen på en gång. Solcellslån kan erbjudas av banker, kreditinstitut eller ibland av solcellsföretag som en del av ett installationspaket. Lånet betalas sedan tillbaka över tid, ofta med hjälp av de besparingar som görs på energiräkningen tack vare den genererade solenergin. Detta är ett sätt för fastighetsägare att bidra till en mer hållbar energiförbrukning samtidigt som de potentiellt sänker sina energikostnader.

  Solidariskt ansvar
  Gemensamt ansvar för en skuld.

  Sparkonto
  Konto för sparande med ränta. Läs mer om sparkonto.

  STIBOR
  Ränta för interbanklån i Stockholm.

  T

  Taxerad inkomst
  Inkomst godkänd av Skatteverket.

  Tilläggslån
  Ökning av befintligt lånebelopp.

  Tomträtt
  Rättigheten att använda en fastighet utan att äga marken, vanligtvis genom ett avtal med markägaren, ofta en kommun, mot en avgift kallad tomträttsavgäld.

  Topplån
  Lån utan säkerhet för att täcka del av bostadsköp. Läs mer om topplån och bottenlån.

  Totalbelopp
  Det fullständiga lånebeloppet.

  Trygghetsförsäkring
  Försäkring som täcker utgifter vid sjukskrivning eller arbetslöshet.

  U

  UC
  Kreditupplysningsföretag ägt av de svenska storbankerna.

  UC-score
  Mått på kreditvärdighet satt av UC.

  Undersökningsplikt
  Skyldigheten för en köpare att noggrant granska en bostad innan köp.

  Upplupen ränta
  Ackumulerad räntekostnad sedan senaste betalning.

  Upplåtelseavtal
  Avtal för första ägare av en bostadsrätt.

  Uppläggningsavgift
  Avgift för att inrätta ett lån.

  Utbetalning/Utbetalningsdag
  När ett lån betalas ut.

  Utebliven betalning
  Missad betalning av faktura.

  Utmätning
  En åtgärd av Kronofogden där en gäldenärs egendom, som lön, bil, eller hushållsartiklar, tas i anspråk för att betala av skulder.

  V

  Valutadag
  Dag då pengar överförs till nytt konto.

  Valutahandel
  Se Forex Trading.

  Värdering av hus/lägenhet
  En uppskattning av värdet på en bostad.

  Å

  Årsavgift
  En årlig avgift som betalas till en bostadsrättsförening, ofta uppdelad i månatliga betalningar.

  Årsinkomst
  Total inkomst under ett år.

  Årsredovisning
  En detaljerad redogörelse för en organisations, som en bostadsrättsförening, ekonomiska status och aktiviteter under ett år.

  Återbetalningsförmåga
  En bedömning av en persons ekonomiska kapacitet att återbetala lån, baserat på inkomst och andra finansiella faktorer, vilket är avgörande för lånets godkännande.

  Ö

  Överlåtelseavgift
  En kostnad som betalas av köparen vid övergång av äganderätten för en bostadsrätt, avsedd att täcka bostadsrättsföreningens administrativa utgifter vid ägarbytet.

  Överskuldsättning
  Ett tillstånd där en person tar på sig så mycket skuld att denne inte längre har möjlighet att betala tillbaka sina lån, antingen helt eller delvis.

  Överbryggningslån
  Ett temporärt lån som erbjuds av banker för att underlätta situationen där man äger två bostäder samtidigt. Detta lån utbetalas när man flyttar in i den nya bostaden och återbetalas när den tidigare bostaden säljs. Läs mer om överbryggningslån.