Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är en lag som reglerar hur krediter får erbjudas från företag till privatpersoner. Lagen är tvingande till konsumentens förmån och det innebär att ett företag - en långivare - inte får erbjuda en konsument sämre villkor än de som finns skrivna i lagen. Det är en trygghet för konsumenten.

Konsumentkreditlagen gäller för alla typer av krediter oavsett om du som konsument står inför att ansöka om ett lån eller om du ska betala något på en faktura. Den gäller även i samband med att du köper en vara på kredit eller om du väljer att köpa en vara med avbetalning som betalningssätt.

Det finns dock även situationer som inte täcks in av konsumentkreditlagen. Lagen täcker exempelvis inte in studielån och den gäller inte för lån mellan företag - låntagaren ska vara en privatperson. En annan sak som inte täcks in är exempelvis om du lämnar in ett föremål till en pantbank och därigenom, indirekt, lånar av dig själv.

God kreditgivningssed ska följas

En långivare ska, enligt konsumentkreditlagen, följa och tillämpa någonting som kallas för god kreditgivningssed gentemot sina kunder. Rent konkret så innebär detta att långivaren i fråga ska värna kundens intressen - tydlighet ska finnas både vad gäller exempelvis avtalets utformning och vad gäller den totala kostnaden för ett lån.

Här finns emellertid många gråzoner och mycket kan kokas ner till rena bedömningsfrågor. Vad som räknas som god kreditgivningssed kan därför vara svårt att avgöra vilket i sin tur resulterar i att många ärenden tvingas avgöras av Konsumentverket.

Vad täcker konsumentkreditlagen för områden?

Konsumentkreditlagen är bred och täcker in väldigt många områden. Ett av de första som omfattas av lagen gäller kreditköp. Finansieras delar av - eller hela - köpet av lånade pengar så ska också konsumentkreditlagen gälla. Det kan då handla om att du som konsument lånar pengar för att köpa en ny soffa online eller i butik. Lagen gäller både vid fysisk handel och vid handel via internet.

Ett relativt nytt tillägg i lagen handlar om att det måste finnas ett tak för hur mycket ett lån får kosta. Det kallas för en högkostnadskredit och detta tillägg infördes 2018. Fördelen med detta tillägg är att det numera finns ett tak för både ränta och för kostnader. I och med att ränteläget i Sverige förändras så kommer även taket att höjas- eller sänkas beroende på detta. Men, ser man till dagsläget så kan du som konsument aldrig erbjudas en ränta som ligger över 39,5 % per år. Det är naturligtvis en trygghet och ett skydd för konsumenter i Sverige.

Ytterligare en sak som inkluderas i detta tillägg (högkostnadskredit) är att det även numera finns ett kostnadstak. Det innebär att du aldrig ska kunna få högre kostnader än vad lånebeloppet ligger på. Tar du ett lån på 40.000 kronor så får aldrig kostnaderna för ränta och avgifter överstiga den summan. Om så är fallet så har också långivaren brutit mot konsumentkreditlagen.

Konsumentkreditlagen - en kreditprövning måste ske

Har du någon gång stött på begreppet Lån Utan UC? Många långivare använder idag detta i sin marknadsföring. Det innebär att man kan ansöka om ett lån utan att en kreditprövning görs. En kreditprövning görs emellertid alltid och det är en av de saker som regleras genom konsumentkreditlagen. Att kreditprövningen inte görs hos UC - Upplysningscentralen och tillika Sveriges största kreditupplysningsföretag - innebär inte att prövningen inte sker. Den kan däremot ske hos någon annan aktör.

En kreditprövning måste genomföras
Konsumentkreditlagen kräver att en kreditprövning genomförs innan en kredit ges av en långivare. Ett lån utan UC betyder bara att kreditprövningen inte genomförs av Upplysningscentralen utan av någon annan aktör på marknaden.

Att en sökning sker hos UC kan nämligen ligga en privatperson i fatet då alltför många kreditprövningar kan innebära sämre villkor vid ansökningar av framtida lån. Kreditvärdigheten bedöms som sämre och därför så söker många istället långivare som erbjuder just Lån utan UC. Där måste man alltså ändå vara medveten om att en kreditprövning sker och att den måste ske i enlighet med konsumentkreditlagen.

Marknadsföringen måste vara måttfull

Konsumentkreditlagen reglerar även marknadsföringen hos långivare och företag. Måttfullhet är en dygd även vad gäller marknadsföringen som inte får vara bedräglig eller alltför lockande.

En annan viktig sak gäller effektiv ränta. Den måste alltid redovisas i marknadsföringen. Effektiv ränta innebär att du som konsument får ett jämförelsemått som gör det möjligt för dig att se exakt hur stor den totala kostnaden för din kredit blir. Den informationen måste finnas, och den ska även presenteras på ett representativt sätt.

Konsumentkreditlagen har följande bestämmelser

Nedan finner du några viktiga punkter som tas upp i konsumentkreditlagen. Innan vi går in på dessa mer i detalj är det viktigt att veta hur man går vidare om du upplever att exempelvis en långivare brutit mot lagen i fråga. Det du ska göra i ett sådant läge är att anmäla det till Konsumentverket - antingen via post eller direkt via deras hemsida.

Om din anmälan tas upp och förvandlas till ett ärende beror på om det kan finnas ett stort konsumentintresse kring just detta. Även om så inte är fallet så sparas alltid en anmälan, vilket gör att den i framtiden kan bli till ett ärende. Detta om fler anmäler samma förseelse och konsumentintresset i så fall ökar.

Här följer några viktiga bestämmelser i konsumentkreditlagen:

  • Avtalet ska dokumenteras

    Du som konsument har alltid rätt till viss dokumentation i samband med att du ingår ett avtal - ett kreditavtal. Detta ska vara i ett format som håller över tid; vilket kan innebära ett papper eller som en pdf-fil i ett mail. Dokumentationen ska vara kort, koncis och lätt att förstå.

  • Du får betala av i förtid

    Du har alltid rätt att lösa en kredit i förtid. Man bör dock vara medveten om att man oftast blir tvungen att betala en ränteskillnadsersättning när man återbetalar ett lån med bunden ränta i förtid. Vad som gäller för just ditt lån regleras av låneavtalet.

  • En kontantinsats ska finnas

    Om du köper en vara eller en tjänst - exempelvis en bil - och tar kredit för att betala denna så ska företaget alltid ta ut en kontantinsats av dig. Den ska motsvara minst 20% av varans pris.


Källangivelser

Följande källor har använts vid framtagandet av denna artikel om konsumentköplagen. Innehållet är därefter faktagranskat av nedanstående expert inom ämnesområdet.

Denna artikel är faktagranskad och verifierad av:

Maria Wiezell
konsumentvägledare och konsumentjuridisk expert.