Blekingebor har skulder hos Kronofogden på över en miljard

 | Lästid: 7 minuter

Blekingebor har skulder på över en miljard

Den ekonomiska situationen i Blekinge län har nått en anmärkningsvärd milstolpe, men av en mindre önskvärd natur. Totalt har skuldbeloppet hos Kronofogden för invånarna i Blekinge överstigit en miljard kronor. Denna siffra, som ligger på 1 003 684 400 kronor för år 2022, markerar en betydande ökning från föregående år. Denna ökning är inte bara en reflektion av de ekonomiska utmaningarna som invånarna i Blekinge står inför, utan också en indikation på en djupare och mer komplex ekonomisk problematik.

Snittskulden för en Blekingebo hos Kronofogden ligger nu på 6 322 kronor räknat på en befolkning på 158 754 (Karlskrona kommun 2023). Medan antalet skuldsatta personer har minskat, pekar den stigande skuldsiffran på att de återstående skuldsatta bär på allt tyngre ekonomiska bördor. Denna situation kräver en noggrann granskning och proaktiva åtgärder för att stödja de drabbade och för att främja en mer hållbar ekonomisk framtid för regionens invånare.

Färre skuldsatta i Blekinge men skulderna ökar

I Blekinge län har en intressant ekonomisk trend observerats under de senaste åren. Trots en minskning i antalet skuldsatta personer hos Kronofogden, har det totala skuldbeloppet ökat markant. Denna utveckling belyser en komplex situation där färre individer är befattade med större skulder.

Skuldsättningen i Blekinge

En närmare granskning av data från 2020 till 2022 från Kronofogden visar en tydlig trend. År 2020 var 4 728 personer i Blekinge skuldsatta med ett totalt skuldbelopp på 809 862 327 kronor. Året därpå, 2021, minskade antalet skuldsatta till 4 545, men det totala skuldbeloppet ökade till 868 368 495 kronor. Denna trend fortsatte in i 2022, då antalet skuldsatta minskade ytterligare till 4 479 personer, men det totala skuldbeloppet sköt i höjden till 1 003 684 400 kronor.

År Antal skuldsatta Skuldbelopp
2020 4 728 809 862 327 kr
2021 4 545 868 368 495 kr
2022 4 479 1 003 684 400 kr

Barn i Blekinge som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

Nedan tabell visar antal barn som lever i ett hushåll i Blekinge där minst en förälder har skulder hos Kronofogden. Efter en liten minskning 2022 ser vi nu att andelen ökar igen.

År Antal barn Andel barn
2021 2 558 8,0%
2022 2 503 7,9%
2023 2 623 8,3%

Visualisering av data

För att tydliggöra denna utveckling, har vi använt en graf för att visualisera förändringarna över de tre åren.

Diagrammet visar det totala skuldbeloppet i Blekinge från 2020 till 2022 som har en tydligt uppåtgående trend.

Diagrammet visar antalet skuldsatta personer i Blekinge från 2020 till 2022 som har en nedåtgående trend.

Skuldsättning i Blekinges Kommuner

Blekinge läns övergripande trend av minskande antal skuldsatta hos Kronofogden men ökande skuldbelopp, återspeglas även när man granskar de enskilda kommunerna. Nedan följer en detaljerad genomgång av skuldsättningen i Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg från 2020 till 2022.

 • Karlshamn

  I Karlshamn har antalet skuldsatta hos Kronofogden minskat stadigt från 992 personer 2020 till 960 personer 2022. Trots denna minskning har det totala skuldbeloppet ökat från 209 871 382 kronor 2020 till 251 670 009 kronor 2022. Detta indikerar att även om färre personer är skuldsatta, växer skulderna för de som har skulder.

  År Antal skuldsatta Skuldbelopp
  2020 992 209 871 382 kr
  2021 985 213 571 407 kr
  2022 960 251 670 009 kr

  Barn i Karlshamn som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

  Tabellen nedan visar antal barn som lever i ett hushåll i Karlshamn där minst en förälder har skulder hos Kronofogden. Även här ser vi en ökning av andelen de senaste åren.

  År Antal barn Andel barn
  2021 486 7,7%
  2022 503 8,0%
  2023 552 8,8%
 • Karlskrona

  Karlskrona visar en liknande trend. Här minskade antalet skuldsatta hos Kronofogden från 1 689 personer 2020 till 1 543 personer 2022. Samtidigt steg det totala skuldbeloppet från 281 192 159 kronor till 337 023 762 kronor. Detta tyder på att skulderna blir allt större för de individer som är skuldsatta.

  År Antal skuldsatta Skuldbelopp
  2020 1 689 281 192 159 kr
  2021 1 611 301 700 965 kr
  2022 1 543 337 023 762 kr

  Barn i Karlskrona som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

  Nedan tabell visar antal barn som lever i ett hushåll i Karlskrona där minst en av föräldrarna har skulder hos Kronofogden.

  År Antal barn Andel barn
  2021 896 6,6%
  2022 876 6,4%
  2023 873 6,5%
 • Olofström

  Olofström bryter mönstret något, med en ökning av antalet skuldsatta hos Kronofogden från 479 personer 2020 till 494 personer 2022. Det totala skuldbeloppet har också ökat markant, från 81 357 309 kronor till 125 667 541 kronor. Detta kan tyda på en ökad skuldsättningsgrad i kommunen.

  År Antal skuldsatta Skuldbelopp
  2020 479 81 357 309 kr
  2021 486 93 495 242 kr
  2022 494 125 667 541 kr

  Barn i Olofström som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

  Tabellen nedan visar antal barn som lever i ett hushåll i Olofström där minst en av föräldrarna har en aktiv skuld hos Kronofogden. I Olofström har man en större andel barn i dessa hem och dessutom en ekonomisk försämring de senaste åren som fortlöper snabbare jämfört med de andra kommunerna i Blekinge.

  År Antal barn Andel barn
  2021 219 8,8%
  2022 247 10,0%
  2023 278 11,5%
 • Ronneby

  I Ronneby har antalet skuldsatta hos Kronofogden varierat, från 1 019 personer 2020 till 973 personer 2022, med en tillfällig minskning till 937 personer 2021. Det totala skuldbeloppet har dock stadigt ökat, från 148 320 023 kronor 2020 till 181 472 788 kronor 2022.

  År Antal skuldsatta Skuldbelopp
  2020 1 019 148 320 023 kr
  2021 937 151 776 043 kr
  2022 973 181 472 788 kr

  Barn i Ronneby som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

  Nedan tabell visar antal barn som lever i ett hushåll i Ronneby där minst en av föräldrarna har en aktiv skuld hos Kronofogden. Efter en positiv förbättring 2022 så vänder nu tyvärr andelen upp till 2021 års nivå.

  År Antal barn Andel barn
  2021 612 9,7%
  2022 562 9,0%
  2023 602 9,7%
 • Sölvesborg

  Sölvesborg visar en minskning i antalet skuldsatta hos Kronofogden, från 549 personer 2020 till 509 personer 2022. Det totala skuldbeloppet ökade dock från 89 121 454 kronor 2020 till 107 840 300 kronor 2022, vilket indikerar att de kvarvarande skuldsatta har större skuldbelopp.

  År Antal skuldsatta Skuldbelopp
  2020 549 89 121 454 kr
  2021 526 107 824 838 kr
  2022 509 107 840 300 kr

  Barn i Sölvesborg som lever i hushåll som har skulder hos Kronofogden

  Tabellen nedan visar antal barn som lever i ett hushåll i Sölvesborg där minst en av föräldrarna har en aktiv skuld hos Kronofogden. Efter en klar förbättring 2022 så vänder tyvärr andelen nu upp en aning.

  År Antal barn Andel barn
  2021 345 10,6%
  2022 315 9,7%
  2023 318 9,9%

Dessa siffror från Blekinges kommuner bekräftar den övergripande trenden i länet: även om antalet skuldsatta minskar hos Kronofogden, ökar det totala skuldbeloppet. Detta fenomen kräver uppmärksamhet från kommunala myndigheter och finansiella rådgivare för att stödja de skuldsatta och adressera de underliggande orsakerna till denna ökning i skuldbelopp.

Karlskrona har lägst skulder hos Kronofogden av kommunerna i Blekinge

I Blekinge län framstår Karlskrona som en positiv anomali när det gäller skuldsättning bland kommunerna. Trots den allmänna trenden av ökande skuldbelopp i länet, har Karlskrona lyckats hålla de lägsta skuldnivåerna bland alla kommuner i Blekinge. Detta är en betydande prestation, särskilt i ljuset av den ekonomiska situationen i regionen där andra kommuner kämpar med allt högre skuldbelopp. Karlskronas relativt låga skuldsiffror kan vara ett resultat av en rad faktorer, inklusive effektiv kommunal ekonomisk förvaltning, framgångsrik lokal ekonomisk politik, och kanske en starkare lokal ekonomi som ger invånarna bättre möjligheter att hantera sina finanser.

Denna situation i Karlskrona erbjuder en viktig lärdom och modell för andra kommuner i Blekinge med omnejd, om hur man kan hantera och minska skuldbördan på en lokal nivå.

Olofström ensam kommun om att öka antal skuldsatta

I Blekinge län framträder Olofström som en unik kommun i sammanhanget av skuldsättning. Medan andra kommuner i länet visade en minskning i antalet skuldsatta personer hos Kronofogden mellan 2020 och 2022, gick Olofström mot strömmen med en ökning. Från 479 skuldsatta individer år 2020 steg siffran till 494 år 2022. Denna ökning är inte bara noterbar i jämförelse med de andra kommunerna i Blekinge, utan den belyser också en viktig socioekonomisk utmaning för Olofström. Det väcker frågor om de underliggande orsakerna till denna trend och vilka specifika faktorer som bidrar till den ökade skuldsättningen i just denna kommun. En av anledningarna kan vara att Olofström har lägst andel sysselsatta av kommunerna i Blekinge (Region Blekinge 2023). Denna utveckling kräver uppmärksamhet från både lokala myndigheter och samhällsaktörer för att förstå och hantera de ekonomiska svårigheter som invånarna i Olofström står inför.

Orsaker till trenden

Denna kontrasterande utveckling kan ha flera orsaker. En möjlighet är att individerna som fortfarande är skuldsatta har ackumulerat högre skulder över tiden, antingen genom att dra på sig nya skulder eller genom att inte kunna betala av befintliga skulder. Det kan också spegla en förändring i typen av skulder, där större lån som bostadslån eller företagslån blir allt vanligare.

Ekonomiska och sociala konsekvenser

Denna trend är inte bara en ekonomisk indikator, utan den har också djupgående sociala konsekvenser. Individer med höga skuldbelopp kan uppleva ökad stress och minskad livskvalitet. Det kan också påverka den lokala ekonomin, då personer med höga skulder sannolikt har mindre disponibel inkomst att spendera.

Framtidsutsikter

Det är viktigt för lokala myndigheter och finansiella rådgivare i Blekinge att vara medvetna om denna trend och arbeta för att erbjuda stöd och lösningar till de som är skuldsatta. Genom att förstå orsakerna bakom dessa förändringar kan mer effektiva strategier utvecklas för att hjälpa individer att hantera sina skulder och förbättra deras ekonomiska situation.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar data från Blekinge en minskning av antalet skuldsatta personer hos Kronofogden men en ökning av det totala skuldbeloppet. Denna trend kräver uppmärksamhet och åtgärder för att säkerställa ekonomisk stabilitet och välbefinnande för invånarna i regionen.

Relaterad information till denna artikeln:
Vad händer om jag har en skuld hos Kronofogden
Smslån bakom många skulder hos Kronofogden
Hur kan jag minska mina skulder
Vilka är de vanligaste orsakerna till skuldsättning
Bli skuldfri – 8 tips för att bli av med dina skulder
1 av 6 som tar ett snabblån får inkassokrav

Frågor och svar om skuldsättning i Blekinge

 • Hur har antalet skuldsatta personer förändrats i Blekinge län från 2020 till 2022?

  Antalet skuldsatta personer i Blekinge län har minskat över denna period. År 2020 var det 4,728 skuldsatta personer, vilket minskade till 4,545 år 2021, och ytterligare till 4,479 år 2022.

 • Trots en minskning i antalet skuldsatta, hur har det totala skuldbeloppet i Blekinge län förändrats?

  Det totala skuldbeloppet i Blekinge län har ökat under denna period. Från 809 862 327 kronor år 2020, steg det till 868 368 495 kronor år 2021, och sedan till 1 003 684 400 kronor år 2022.

 • Vilken trend observerades i Karlshamn gällande skuldsättning mellan 2020 och 2022?

  I Karlshamn minskade antalet skuldsatta personer från 992 år 2020 till 960 år 2022. Samtidigt ökade det totala skuldbeloppet från 209 871 382 kronor till 251 670 009 kronor.

 • Hur skiljer sig situationen i Olofström jämfört med andra kommuner i Blekinge?

  Till skillnad från andra kommuner i Blekinge, såg Olofström en ökning i antalet skuldsatta, från 479 personer år 2020 till 494 personer år 2022. Det totala skuldbeloppet ökade också betydligt, från 81 357 309 kronor till 125 667 541 kronor.

 • Vilka åtgärder kan vara lämpliga för att hantera den ökande skuldbördan i Blekinge?

  Effektiva åtgärder kan inkludera finansiell rådgivning och utbildning för att förbättra skuldsattas hantering av sina finanser, program för skuldsanering, samt samarbete mellan kommuner och kreditgivare för att hitta hållbara lösningar för skuldsatta individer. Dessutom är det viktigt att adressera de underliggande orsakerna till skuldsättning, såsom arbetslöshet eller låga inkomster.


Källangivelser

Kronofogden (2023), Antal fysiska personer med skulder hos Kronofogden 2020-2022.
https://kronofogden.se/download/18.7fc11ab7184e68e5a4b4492/1674648245458/Skuldsatta%20privatpersoner%202010-2022.xlsx

Karlskrona kommun (2023), Befolkningsutveckling – första kvartalet 2023.
https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/det-har-ar-karlskrona/dokument/befolkning-forsta-kvartalet-2023.pdf

Region Blekinge (2023), Näringsliv och arbetsmarknad i Karlskrona.
https://regionblekinge.se/webdav/files/Dokument/Om%20Region%20Blekinge/Attraktiva%20Blekinge%20RUS/Kommunrapporter/Kommunrapport_Karlskrona.html

Skribent

Redaktionen - Konsumentguiden.se

Innehållet i texten bearbetas av redaktionen, som även tar hand om eventuell bildsättning, innan författare och faktagranskare godkänner den för publicering. Genom att godkänna innehållet intygar författare och faktagranskare att det är uppdaterat enligt bästa kunskapsläge.